Gravity Boulder Bar Instagram nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

1. Szervező
Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a
továbbiakban: Játék) szervezője a TOPOUT MÁSZÓSPORT KFT. (1023. Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lház. 1. em. 2.).
2. A Játékos
2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden 18. életévét betöltött, Instagram
adatlappal rendelkező személy részt vehet, aki követi a Wombat Bagel

(https://www.instagram.com/wombatbagel/?
utm_source=ig_embed&ig_rid=19da4fc1-673a-44f8-97ae-
d36104361596&ig_mid=8990E6F9-2862-4215-9CDC-6FBF6844E80E ) és Gravity
Bulder Bar (https://www.instagram.com/gravity_boulder/?hl=hu ) Instagram profilját.
2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen
hozzátartozói.
3. A játék mechanizmusa
3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Instagram oldalán
(https://www.instagram.com/gravity_boulder/?hl=hu) keresztül, Instagram poszt
formájában hirdeti meg.
3.2. A nyereményjáték 2023. október 20-tól 2023. október 25. 23:59-ig tart.
3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Gravity
Boulder Bar Instagram oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott posztban feltett
kérdésre a poszt alá írt hozzászólás (komment) formájában válaszolnak.
3.4. A nyeremény sorsolására 2023. október 26-án kerül sor. A sorsolás nyerteseit a
Szervező a Gravity Boulder Bar Instagram oldalán, Story formájában teszi közzé,
valamint privát Instagram üzenetben értesíti a nyerteseket. Amennyiben a Játékos
értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet
eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja
le egyező módon. A nyertesek a nyereményt a Gravity Boulder Bar-ban, a
felhasználás helyszínén veheti át, melynek címe: Budapest, Lövőház utca 2-6.
4. A Játék időtartama
A Játék kezdőnapja: 2023. október 20. 17:00 óra
A Játék zárónapja: 2023. október 25. 23:59
5. Sorsolás
A nyeremény sorsolásának időpontja: 2023. október. 26. 10:00
6. Nyeremény
6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményeket
sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint: 4 db nyertes – nyertesenként 2
db, a nyertes által kiválasztott bagel és 2 pohár Happy Pils csapolt sör.
6.2. A nyereményt a nyertes és az általa választott partner tudja átvenni. A
nyertesnek szükséges megadnia a saját és az általa kiválasztott második személy
nevét és személyes adatait. A nyeremény pénzre át nem váltható.
6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
6.4. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki,
összesen 2 főt.
6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot,
hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot
a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását,
illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező
közzéteszi a Gravity Boulder Bar Instagram oldalán. A nyereményjátékban résztvevők
felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a
nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá
az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.
7. Moderálás
A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését
megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező
fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban
meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói
tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a
felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint
megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja,
vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes
biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a
felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak
pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely
felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, az
Instagram oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom
felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak,
illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő
információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon
félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználó, illetve a Játékos a saját
kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.
8. Adatkezelés
8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre
vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név
elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
8.3. A TOPOUT MÁSZÓSPORT Kft., továbbiakban: „Adatkezelő” az Ön 8.4. pontban
meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön
önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett
hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön
kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak
kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz,
hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét
nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Instagram oldalán. Ön kifejezetten
elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a
játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel
és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben
nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges
adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a
nyereményre.
8.4. A Kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait
kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az
Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes
Adat)
8.5. Az adatkezelés célja
Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a
nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.
8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó
Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból
kezelni.
8.7. Adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból
az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék lezártát követő 30
napig felhasználni (ebbe nem tartozik bele a mászóterem használatához szükséges
regisztráció).
8. Adatbiztonság
Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak
megfelelő szintű védelmét garantálják.
8.9. Hozzájárulás visszavonása
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás
vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-
mai útján (info@gravitybudapest.com).
9. Jogorvoslat
Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-
ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak
kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a
helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy
bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-88053/2015
10. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása
10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen
részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
11. Záró rendelkezések
11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a
jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a
jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a
Facebook/Instagram elveknek megfelelően használható fel.
A játékot a Facebook/Instagram nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható
kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére,
nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció
céljára lesznek felhasználva. A Facebook/Instagram nem vesz részt a Játék
szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és
hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.