Házirend

MÁSZÓTEREM HÁZIREND

A Gravity Boulder Bar és annak dolgozói felhívják a figyelmet arra, hogy a falmászás olyan sport, amely komoly személyi sérülés veszélyét is magában hordozhatja. E sport gyakorlóinak fel kell ismerniük és tudomásul kell venniük e veszélyeket, és ennek megfelelő figyelemmel, felelősséggel kell gyakorolniuk tevékenységüket. Nyilatkozom, hogy amennyiben az elővigyázatosságok ellenére mégis személyi sérüléssel járó balesetet szenvednék, ezért az Topout Mászósport Kft. és annak dolgozói ellen semmiféle jogi követelést nem nyújtok be.

1. Jelen Mászóterem Házirendben meghatározott szabályok célja a mászóterem látogatói részére a mászóterem nyugodt, zavartalan igénybevétele, a látogatók testi épségének, biztonságának és egészségének a megőrzése, valamint a mászóterem állagmegőrzése.

2. A mászóterem csak saját felelősségre, valamint rendeltetésszerűen, a jelen Mászóterem Házirend betartásával, mások testi épségének megóvásával, mások nyugalmának zavarása nélkül használható, vehető igénybe.

3. A jelen Mászóterem Házirendben foglaltak megszegéséért, a vendégek teljes körű anyagi felelőséggel tartoznak, a mászóterem üzemeltetője elhárít minden ezzel kapcsolatos felelősséget. A mászóterem rendjét megsértők kitilthatóak a mászóterem területéről.

4. A gyermekek biztonsága és testi épsége, valamint megfelelő tájékoztatása a mászóterem használatának szabályairól, a gyermeket kísérő felnőtt vendég felelőssége, az üzemeltető ezért felelősséget nem vállal.

5. A gyermekek felnőtt felügyeletével is csak az életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő falszakaszokat, eszközöket használhatják. A 14 éves kor alatti látogatók csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a mászóteremben. A gyermeknek tilos futkosni, játszani a mászófal közelében. A nem mászó gyermeknek tilos az esés zónában tartózkodni!

6. A mászóterem üzemeltetője felügyeletet a mászóterem területén nem biztosít. A mászóterem nem gyermekmegőrző.

7. A mászóterem területére behozott játékokért, értékekért – azok eltűnése, ellopása, megrongálódása, stb. esetén – a mászóterem üzemeltetője nem vállal felelősséget. Kérjük, hogy a gyermekek személyes tárgyai (pl.szemüveg, hajcsat, ékszerek) a szülőknél, kísérőknél kerüljenek elhelyezésre.

8. A mászótermet csak egészséges, sportolásra alkalmas állapotban szabad használni. Fertőző betegek nem látogathatják a mászótermet!

9. A mászóterembe belépni és bent tartózkodni csak megfelelő körültekintéssel szabad, figyelve a többi mászóra.

10. Mászó ember alá állni csak biztosítás (spotolás) céljából szabad, ha ezt a mászó előzetesen kérte, vagy a szituáció indokolja.

11. Kérjük a mászókat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a falról történő leugrást.

12. A szivacsszőnyegre való belépés kizárólag zokniban, illetve mászócipőben megengedett.

13. A mászótermet csak megfelelő ruházatban lehet használni: tilos zsinórokkal, szíjakkal, tépőzárakkal ellátott ruhában mászni, mert beakadhat és balesetveszélyes. Mászás közben ékszer viselése nem javasolt.A hosszú hajat össze kell kötni.

14. A mászófal közelébe, valamint a biztonsági szivacsszőnyegre ételt (ide értve rágógumit, cukorkát is), italt, babzsákot, kutyát vagy bármilyen más állatot, testi épséget veszélyeztető, sérülést, balesetet okozó tárgyakat (pl.üveg tárgyak, ütő-, vágó eszközök, stb.) szigorúan tilos behozni, valamint a mászófal alatti zónában (szivacsszőnyegen) hagyni!

15. A falon történő oldalazás (traverzálás) a mászóteremben nem megengedett.

16. A mászófalon csak a fogásokat, elemeket lehet fogni, illetve lépni, a fal tetején történő kimászás (topout) az erre vonatkozó tiltással elátott falszakaszokon nem megengedett. A mászófalon mászó személy alatt, illetve fölé mászni tilos!

17. A mászófal fogásait csak tiszta kézzel szabad megfogni, továbbá magnézium és mászócipő használata kötelező a mászás során.

18. A fogások tisztítására a teremben elhelyezett állati szőrből készült kefék használhatóak, drót- és műanyagkefék használata nem megengedett.

19. A fogásokat áthelyezni nem szabad, a kilazult fogásokat az észlelést követően kérjük, hogy az instruktoroknak, vagy a falmestereknek jelentsék.

20. A mászóterem területén szigorúan tilos a dohányzás, a nyílt láng használata; a szemetelés; bármilyen veszélyes tevékenység folytatása. Gyógyszer, alkohol és drog hatása alatt álló személyeknek tilos a mászófal használata!

21. A megfelelő körülmények érdekében a mászóerem befogadó képessége 200 fő. E létszám felett a falmester korlátozhatja a belépést.

22. Kérjük, hogy a mászófal esetleges meghibásodását haladéktalanul jelentsék a mászófal vezetőjének.

23. Általános segélyhívó szám: 112.

A mászótermet használók a használattal, jelenlétükkel elfogadják a jelen Mászóterem Házirend szabályait. Jelen Mászóterem Házirendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadók.

Gyermekeiket ne hagyják felügyelet nélkül!

A mászóterem használatához jó szórakozást kíván a vezetőség!