Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja azt. Ezen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül. Felek magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. A későbbiekben nem kereshető vissza, valamint semmilyen magatartás kódexre nem utal.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TOPOUT Mászósport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) által működtetett https://gravitybudapest.com honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő, a szolgáltatást / terméket megvásárló Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF a fenti honlapon igénybe vehető valamennyi jogügyletre kiterjed.

A Szolgáltató (Eladó) azaz az üzemeltető cég neve: TOPOUT Mászósport Kft.

Székhelye: 1023 Budapest Bécsi út 3-5 1.em./2.

Adószáma: 26318125-2-41

Számlavezető Bank: OTP Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 

Képviselő: Szatmári Olivér

Email:hello@gravitybudapest.com

PREAMBULUM

Az ÁSZF-ben használt fogalmak tisztázása:

Felek: Eladó (Szolgáltató) és Vevő (Ügyfél) együttesen

Az Eladó, azaz Szolgáltató a Gravity Boulder Bar falmászóterem és a www.gravitybudapest.com honlap üzemeltetője.

Vevő (Ügyfél): a Szolgáltató honlapján keresztül vásárlást kezdeményező, a vásárlás elindításával szerződést kötő személy.

A Szerződés: Eladó és Vevő között a https://gravitybudapest.com honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

ÁSZF, azaz Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az Eladó és Vevő között a fennálló jogviszony részleteit és a létrejött ügylet feltételeit és szabályozását.

A Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki felkereste a Szolgáltató által üzemeltetett helyet vagy honlapot.

A fogyasztói megállapodás: olyan szerződés, melynek egyik alanya, a vásárló fogyasztónak minősül.

A Gravity Boulder Bar honlapja: a https://gravitybudapest.com weboldal, amely a távollévők közötti kommunikációt és adásvételt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely a Felek között létrejött megállapodás szerinti termék / szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében, a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül köttetik meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termékek / szolgáltatások: a https://gravitybudapest.com weboldal és árlista kínálatában szereplő, az Üzemeltető által forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezheti.

Bérlet-indítási határidő: a megvásárolt bérlet-terméket a vásárlástól, a fizetés teljesítésétől számítva legkésőbb 30 napon belül kell elindítani. Ez azt jelenti, hogy a Vevőnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy a megvásárolt bérlet használatát megkezdje.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint,

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 1. Általános információk, szerződés létrejötte
  1. A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), TOPOUT Mászósport Kft. a továbbiakban: Szolgáltató, és a vásárló, illetve a vásárló által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, a továbbiakban: “Ügyfél”.
  1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területéről nyújtott minden olyan információs társadalommal összefüggő és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató https://gravitybudapest.com  honlapján keresztül igénybe vehető. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területére irányuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott feltételek alapján a meghatározott Felek között jön létre.

   A Szolgáltató honlapján keresztül elérhető szolgáltatások és termékek vásárlását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

  1. A Szolgáltató honlapján történő vásárlás kizárólag elektronikus úton a https://gravitybudapest.com  oldalon a kötelező adatok megadásával és a vállalt fizetés teljesítésével lehetséges.
  1. A termék megvásárlásával a Szolgáltató és Ügyfél között automatikusan szerződés jön létre, mely írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet Szolgáltató a számviteli szabályoknak megfelelően dokumentál és fizetéstől számított 5 évig megőrzi.
  1. Az Ügyfél a vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot és az ÁSZF-t, illetve az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.
  1. https://gravitybudapest.com honlapon igénybe vehető szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek. A regisztráció során megadott személyes adatokat Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata alapján kezeli.
  1. A megrendelési és teljesítési folyamattal kapcsolatban felmerült kérdések esetén az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:
 • Telefonszám: +36 (1) 6198722

 • E-mail:hello@gravitybudapest.com

  1. Az Ügyfél, a vásárlójogai és kötelezettségei

Az Ügyfelet a termék vagy szolgáltatás kosárba tételét, majd ezt követően a vásárlási szándékának elindítását díjfizetési kötelezettség terheli. Az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét kizárólag bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A fizetést követően meghatározott időn belül elektronikus úton e-számla kerül kiállításra, amely elektronikus úton kerül megküldésre a Vásárló részére. A díjak megfizetéséért teljes mértékben az Ügyfél / Vásárló a felelős.

  1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató felelőssége a https://gravitybudapest.com honlapon közzétett tartalmak és információk a legjobb tudása szerint minden törvényi előírásnak megfeleljen. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az aktuális adatvédelmi előríásokról informálódjon és annak megfelelően gyűjtsön és kezeljen adatokat, miközben ezen információkat a felhasználókkal, az Ügyfeleivel megossza. A Szolgáltató nem felelős az Ügyfél által rosszul értelmezett információkból, az egyéb felhasználó általi hiányosságokból, valamint az általa közölt információ ellenére is rosszul végrehajtott feladatokból eredő hibákért és azok következményeiért. A honlapon elérhető tartalmak és információk saját tevékenység során tesztelt módszeren és adatokon alapul, amely során a Szolgáltató mindenkor a tisztességes üzleti magatartás szándékával, a legjobb tudása szerint jár el. Ennek érdekében Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a piacon elérhető legmegbízhatóbb analitikai szoftvereket használja. Azonban Szolgáltató nem felelős az analitikai szoftverek hibás működésére visszavezethető okok miatt, a használat során kapott hibás adatok felhasználásából adódó hibákért és azok következményeiért. Ilyen esetben a szoftvergyártó cég felhasználási feltételei az irányadóak.

 1. Regisztráció

2.1 Az Ügyfél, azaz a Vásárló a https://gravitybudapest.com honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatvédelmi Szabályzat és Házirend tartalmát megismerte és elfogadja és az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárulását adja.

2.2 Az Ügyfél által tévesen, ill. pontatlanul megadott adatok miatti teljesítési késedelemért, valamint egyéb ezen okból adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli. A regisztrált adatok Ügyfél által történő módosításából adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli.

2.3 Az Ügyfél által megadott adatok alapján létrejön egy felhasználói profil, amelyen keresztül az Ügyfél folyamatosan, naprakészen nyilván tudja tartani, valamint ellenőrizheti vásárlásait, foglalásait.

2.4 Az Ügyfél által megadott adatokat a tárhely szolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A Szolgáltató weboldalát az Scaleway szolgáltatja. Ha az Ügyfél adataiban, elérhetőségeiben változás áll be, azt az Ügyfél, a saját felhasználói profiljába történő belépésével tudja módosítani.

 1. A termékek és szolgáltatások

Szolgáltató a https://gravitybudapest.com honlapon keresztül, a jelen ÁSZF alapján biztosít lehetőséget szolgáltatásainak (napijegyek, bérletek) online megvásárlására és ezekkel kapcsolatos információkat nyújt az Ügyfelei részére.

A https://gravitybudapest.com honlapon található szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak bruttó fizetendő árak. Az ÁFA tekintetében a Szolgáltató a törvényi előírásoknak megfelelően jár el.

 1. A vásárlás menete

A https://gravitybudapest.com honlapon keresztül az Ügyfél megvásárolhatja az oldalon feltüntetett Termékeket úgy, hogy a kiválasztott Terméket a Kosárba helyezi és egyúttal megadja a vásárlás teljesítéséhez szükséges adatokat, majd kiválasztja a fizetési módot. A Termék Kosárba helyezése nem jelenti a vásárlás véglegesítését. Az Ügyfél a Pénztár gombra kattintva és online fizetéssel véglegesítheti vásárlását.

A Szolgáltató akciós ajánlatokat is közzé tehet a honlapon, amelyek az online vásárlással kapcsolatba kerülhetnek. Ezen ajánlatokra vonatkozó megállapodás a Szerződő Felek között ráutaló magatartással jön létre, mint pl. „Megveszem a bérletet”, vagy „Kérem a terméket” ikonra való kattintással. Azonban a Termék Kosárba helyezése itt sem jelenti a vásárlás véglegesítését. Az Ügyfél a Pénztár gombra kattintva és online fizetéssel véglegesítheti vásárlását.

Fontos, hogy az Ügyfél részéről pontos adatok legyenek megadva, hiszen ezen adatok alapján történik a termékek és szolgáltatások elektronikus úton történő számlázása. A vásárlásról a Szolgáltató az Ügyfelet az általa megadott email címen értesíti.

A honlapon keresztül történő vásárlás során felmerülő díjak teljesítése kizárólag bankkártyás fizetéssel lehetséges. A díjak teljesítését követően jogosult az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételére, illetve termékek átvételére. 

5. Szolgáltatások díjának fizetési módja

A termékek és szolgáltatások ellenértékének teljesítése a weboldalon bankkártyás fizetéssel lehetséges. Szolgáltató részére a Barion rendszer biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét.

A Barion elektronikus fizetési rendszert a Barion Payment Zrt., a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) üzemelteti és biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni weboldalunkon.

A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/  weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

6. A számlázás

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Az előfizetési díjak, egyéb szolgáltatások és termékértékesítésekről Szolgáltató elektronikus számlát vagy díjbekérőt köteles kiállítani, a díjak levonását, beérkezését követően 8 napon belül, amelyet elektronikus úton email-en keresztül juttat el Ügyfél részére. Ügyfél az elektronikus számla kiállítást kifejezetten elfogadja.

7. A megrendelt termékek és szolgáltatások díjának teljesítése

A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya és e-pénz elfogadására alkalmas fizetőkapu, amely verhetetlen árai mellett számos innovatív funkcióval rendelkezik. A használatát még kényelmesebbé tehetjük egy rövid regisztrációt követően. A bankkártya-számokat egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya használatához. A Barion webes felületén riportok, export lehetőség, valamint kiküldött havi számlalevél segítik az üzleti folyamatokat, illetve a hivatalos elszámolást. A tranzakciók valós időben zajlanak, és mobil applikációban is lehet látni a beérkező tételeket.

A Megrendelő lap kitöltését követően az oldal átirányít a Barion fizetőoldalára, ahol ezen szolgáltató biztonságos felületén a díjakat bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

A Barion fizetőoldalán a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számot a lejárat dátumát és a kártya hátoldalán található CVC kódot és egy működő email címet.

A Barion fizetőoldalán lehetőség van regisztrációra, amely egyfajta kényelmi és biztonsági funkcióként szolgált. Előnye hogy nem kell többé begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég email cím és jelszó megadása.

A Barion rendszeren keresztül az alábbi bankkártya típusokkal lehetséges a fizetés:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya

 • Visa vagy Electron bankkártya

 • Amex bankkártya

A Barion biztosítja a biztonságos online fizetés lehetőségeit, hiszen szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi, valamint rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, ezért jogosult bankkártya adatokat kezelni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: H-EN-I-1064/2013).

8. Bérletvásárlás feltételei

A napijegy csak a vásárlás napjára, vagy a felhasználó által előre meghatározott napra érvényes és a mászó terembe napi egyszeri belépésre jogosít fel.

Bérlet: a megvásárlás napjától számított legkésőbb 30 napon belül kell elindítani, típusától függően 10 hétig/91 napig/182 napig/365 napig érvényes; át nem ruházható.

A felhasználó csak azt a bérlettípust vásárolhatja meg, amire jogosultsága van és ezt igazolni is tudja (pl. diákbérlet csak érvényes hallgatói jogviszonnyal vehető igénybe)

9. Az elektronikus vásárlás lépései, a hitelesítés, a határidő és az átruházhatóság kérdése

A szolgáltató bérlet-termékei elektronikus formában (is) elérhetőek az online vásárlás során, és nincs egyéb fizikai megjelenésük. A Szolgáltató által kiállított bérletek a GYMPRO  elnevezésű üzemeltetési szoftverben, a megvásárolt kondíciók szerint, az ügyfél egyedi fiókjába kerülnek feltöltésre. A megvásárolt bérletek nem rendelkeznek automatikus kezdési dátummal, csak egy előzetesen megadott, kötelező elindítási határidővel. A Szolgáltató mindig közzéteszi az adott bérlet-termék elindítására vonatkozó maximális időtartamot, amely 30 nap, amelytől esetenként, egyedi akciók alkalmával eltérhet. Ez szabja meg, hogy a vásárlást végrehajtó Ügyfélnek (Vevőnek) mennyi ideje van a kívánt bérlet – szolgáltatás megkezdésére. A tranzakció biztonságos adatkezelése érdekében minden lépés másolásvédelemmel és a vásárlás beazonosítására vonatkozó azonosítóval van ellátva.

A termék a bankkártyás fizetés után néhány perccel a vásárló rendelkezésére állhat. A sikeres fizetést követően a Szolgáltató az egyedi vásárlási visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, elektronikus üzenet formájában. Ennek megérkezését követően a termék bármikor élesíthető, azaz a megvásárolt bérlet, a megadott indítási határidőn belül elindítható. Ha ez nem történik meg, és az Ügyfél és a határidő lejártát követően keresi meg a Szolgáltatót, akkor annak jogában áll eldönteni, hogy milyen feltétellel, ill. kondícióval hagyja jóvá a megvásárolt bérlet érvényesítését, esetleg beszámítását. Az Ügyfél (a Vevő) a Szolgáltató termékét kizárólag saját nevére, vagy a vásárláskor előzetesen megadott személy részére vásárolhatja meg. A megvett, kifizetett bérlet – termékek nem átruházhatóak. Amennyiben a vásárlás hitelt érdemlően nem bizonyítható, úgy a Szolgáltató jogosult a letöltési link megküldésének megtagadására. A vásárlással Ügyfél az elektronikus kiadványokon korlátozott felhasználási jogot szerez. A leadott és teljesített rendelésektől való elállási jog gyakorlására az ÁSZF-ben megfogalmazottak szerint van lehetőség.

11. Számlázás, e- számla kiállítás

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz. Az Ügyfelek (Vevők) jelen ÁSZF elfogadásával belegyezésüket adják az elektronikus számlázáshoz.

12. Adatvédelem, hozzájárulás kérdése, hírlevél feliratkozás és leiratkozás

Bővebben: Adatvédelmi szabályzat

Az üzemeltető regisztrált ideje alatt a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára.

A regisztráló hozzájárul, hogy a mászóteremben, edzéseken, rendezvényeken készült fényképeken szerepeljen, azok elektronikus, vagy nyomtatott formában sokszorosításra, közzétételre kerüljenek. Amennyiben a felhasználó ehhez nem járul hozzá, úgy azt az üzemeltetővel írásban közölni köteles.

A weboldal használata során technikai-, személyi- és pénzügyi információk kerülnek rögzítésre. (pl. bérletvásárlás ideje, összege, edzéslátogatás gyakorisága, időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

13. Hozzászólás, vélemény írása

https://gravitybudapest.com honlapon megjelenő tartalmak (pl. órarend, árlista) eléréséhez nem szükséges regisztráció. Azokhoz az egyedi kérésekhez kell regisztráció (pl. név és emailcím), amelyeknél fontos kritérium az ügyfél beazonosíthatósága, mint pl. a csoportos órán való részvételhez szükséges helyfoglalás, vagy az elektronikus fizetéssel történő online vásárlás. A nyilvános üzenőfali bejegyzésekre, blogtartalomhoz való hozzászólásra akkor van lehetősége az Ügyfélnek, ha ott a felhasználói regisztráció, vagy azonosítást megadja, amely lehet név és e-mail cím, a social média esetén lehet az adott felhasználó profilja (personal account). A nevét a Szolgáltató nyilvánosságra hozhatja, ez fontos a bizalom és a tartalmak ellenőrizhetősége szempontjából. Előzetesen tájékoztatjuk erről a felhasználóinkat, hogy csak akkor írjanak hozzászólást, véleményt, ha ezeket a feltételeket elfogadták. Ezen hozzászólások tartalmáért, a megadott és közzétett nevek, e-mail cím valódiságáért Szolgáltató nem vállalhat felelőséget, de mindenkor fenntartja magának a jogot arra, hogy azokat a lehető legjobb tudása és igyekezete szerint moderálhassa és szűrhesse. Azaz minden olyan hozzászólást eltávolíthat, amelyek bántó, trágár jellegűek, törvénybe ütköző módon és tartalommal, mások személyiségi adatait, jogait és jó ízlését megsérthetik.

14. Kártérítési felelősség

A Szolgáltatót és Ügyfelét a törvényben megszabott kártérítési kötelezettség mellett, jelen megállapodással, a vásárolt termékek – szolgáltatások teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért csak a nekik tulajdonítható és felróható esetben terheli felelősség. Felek minden további kártérítési igényt az irányadó jogszabályok által lehetővé tett mértékben kizárnak.

15. Szerzői jogok, kapcsolt jogok

https://gravitybudapest.com honlapon található minden tartalom a TOPOUT Mászósport Kft. terméke, ezért szerzői jogi védelem alatt áll, a magyar és nemzetközi törvényeknek megfelelően. A felhasználó a honlap megtekintésével elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

16. Alkalmazandó jog, a Felekre vonatkozó jogszabályok

A szerződésben álló Felekre és jelen megállapodásra a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan

a 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről)

a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

a 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályai

az irányadóak.

Az esetlegesen felmerülő jogviták elbírálására a Felek jelen jogválasztása alapján a magyar bíróságok és hatóságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

17. Teljességi záradék

Jelen megállapodás a Feleknek a megállapodás tárgyában létrejött valamennyi feltételét tartalmazza. A jelen megállapodás megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a jelen megállapodás részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

18. Panaszkezelés

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Az Ügyfél (Vevő) a termékkel, a Szolgáltató (Eladó) tevékenységével és a szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait és panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Gravity Boulder Bar

 • Telefonszám: +36 (1) 619 8722

 • E-mail:hello@gravitybudapest.com

 • Cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. IV.emelet

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

 • Fogyasztóvédelmi Főosztály – amely 2017. január 1-től a Fővárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatalának részeként működik

Címe: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36 1 450-2598

Email címe: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

 • Budapesti Békéltető Testület

Cím: Budapest, Krisztina krt. 99, 1016

Telefonszám: +36 1 488 2131

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Email címe: 
bekelteto.testulet@bkik.hu